Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки фахівців, що сприятиме їх оперативній адаптації в умовах локальних та глобальних запитів до трудових ресурсів XXI століття та розширить спектр їх мобільності у професійній реалізації.

Склад циклової комісії:

Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін:
 1. Статистика
 2. Фінанси підприємства
 3. Фінанси
 4. Гроші і кредит
 5. Економічний аналіз
 6. Економіка підприємства
 7. Бюджетна система
 8. Фінансовий облік
 9. Банківські операції
 10. Бухгалтерський облік у комерційних банках
 11. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 12. Казначейська справа
 13. Страхові послуги
 14. Інформаційні системи і технології в обліку
 15. Технології (Бухгалтерський облік)
 16. Облік і звітність у бюджетних установах
 17. Політична економія
 18. Економіка та організація діяльності
 19. Економіка, організація та планування виробництва
 20. Податкова система
 21. Контроль і ревізія
 22. Основи підприємницької та управлінської діяльності
 23. Навчальна практика з обліку
 24. Навчальна практика з банківських операцій
 25. Навчальна практика з інформаційних систем
 26. Навчальна практика з фінансів
 27. Виробнича практика
Завдання циклової комісії:
 • розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
 • розробка й упровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів;
 • вивчення, узагальнення та застосування на заняттях досвіду роботи викладачів циклової комісії;
 • розробка та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії;
 • організація освітнього середовища для розвитку універсальних навиків, що відповідають за мотивацію, стійкість, емоційний і соціальний інтелект, уміння самостійно вчитися тощо;
 • розробка, вивчення та впровадження технологій ефективного засвоєння навчального матеріалу, що дозволить майбутнім фахівцям зайняти гідне місце на ринку праці;
 • формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях;
 • безперервне удосконалення викладачами фахової освіти та рівня кваліфікації;
 • розробка й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних
  програм дисциплін, методичних розробок та статей викладачів комісії;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення тижнів циклової комісії, науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
 • створення передумов для формування не вузько інформованого фахівця, а творчої особистості, яка цілісно сприймає світ і здатна активно діяти в соціальній та професійній сфері.
У своїй роботі викладачі циклової комісії приділяють особливу увагу підготовці освіченої, творчої, конкурентоспроможної на сучасному ринку праці особистості, готової до активної, успішної діяльності на професійній ниві. Важливо, щоб уже під час навчання в коледжі у студентів формувалися необхідні соціально-професійні знання, уміння, навички та мотиваційні характеристики фахівця в сфері взаємодії між людьми, щоб якомога швидше пристосувати студентів до особливостей обраної професії, виявити ті позитивні якості, які сприятимуть їх готовності до ефективної праці. Обов’язковою умовою для викладачів циклової комісії є використання в освітньому процесі цифрових технологій та інноваційних методів навчання для надання якісних знань майбутнім фахівцям економічної галузі.
Google Classroom циклової комісії

2022-2023 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

2023-2024 навчальний рік

Планування

Звіти тижнів, декад ЦК

КРАЇЛО ГАЛИНА БОРИСІВНА

Голова ЦК обліково-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 2008 року на посаді викладача фінансово-економічних дисциплін

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1996 рік.

Спеціальність Аграрний менеджмент.

Кваліфікація економіст-організатор.

ЖИГУЛІНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

Голова ЦК фізико-математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Працює в коледжі з 2001 року на посаді викладача інформатики та обліково-економічних дисциплін.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1997 рік.

– спеціаліст, Хмельницький національний університет, 2013 рік.

Спеціальність Облік і аудит. Інформаційні технології проєктування. .

Кваліфікація економіст-бухгалтер. інженер-програміст .

КУРОВСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 1974 року на посаді викладача фінансово-економічних дисциплін

Освіта – спеціаліст, Київський торгово-економічний інститут, 1974 рік.

Спеціальність Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами.

Кваліфікація товарознавець вищої категорії.

ЧУКАЙ ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Головний бухгалтер, викладач, спеціаліст ІІ категорії.

Працює в коледжі з 2015 року за внутрішнім сумісництвом на посаді викладача обліково-економічних дисциплін, а за основним місцем роботи – на посаді головного бухгалтера.

Освіта – спеціаліст, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національно-економічного університету, 2004 рік. 

Спеціальність Облік і аудит.

Кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту

РАЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Викладач, спеціаліст першої категорії.

Працює в коледжі з 2002 року на посаді викладача фінансово-економічних дисциплін та правознавства.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний аграрний університет, 2001 рік.

Спеціальність Менеджмент організацій, спеціалізація “Правове забезпечення».

Кваліфікація економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

КОЗЛОВСЬКА АЛЛА ВІТАЛІЇВНА

Завідувач дизайнерсько-економічного відділення, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Працює в коледжі з 2000 року на посаді викладача обліково-економічних дисциплін, а з 2012 року обіймає посаду завідувача відділення.

Освіта – спеціаліст, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1999 рік

Спеціальність Облік і аудит.

Кваліфікація економіст-бухгалтер