ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

Практична підготовка студентів у Калинівському технологічному фаховому коледжі організовується і проводиться згідно з вимогами Закону України «Про фахову передвищу освіту» та у відповідності до нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.
Основними організаційно-методичними документами, що регламентують діяльність студентів і керівників практики, є Положення про практичне навчання студентів Калинівського технологічного фахового коледжу, затверджене директором і схвалене педагогічною радою коледжу; наскрізні та робочі програми практик, розроблені для кожної зі спеціальностей викладачами фахових циклових комісій.
Організація практики відповідає навчальним планам спеціальностей та освітньо-професійним програмам підготовки фахівців.
Практика є важливою складовою освітнього процесу всіх спеціальностей. Під час практики закладаються основи майбутньої професійної діяльності, відбувається оволодіння фаховою майстерністю, формуються професійні якості особистості та зміцнюється інтерес до майбутньої професії.
Практичне навчання студентів передбачає безпе¬рервність і послідовність його проведення протягом всього періоду навчання в коледжі, що сприяє закріпленню відповідних компетентностей у майбутніх фахових молодших бакалаврів.

Складовими частинами практичного навчання в коледжі є:

  • практичні заняття з навчальних предметів спеціальностей;
  • навчальні практики відповідних спеціальностей;
  • виробничі технологічні та переддипломні практики;
  • практичні заняття в гуртках.
Всі види практик проводяться згідно з затвердженим графіком практики Калинівського технологічного фахового коледжу з урахуванням особливостей усіх спеціальностей.
Навчальна практика проводиться в навчальних кабінетах і навчально-виробничих майстернях коледжу. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок.
Після проходження навчальної практики студенти направляються на підставі договорів між коледжем і підприємством (базою практики) на виробничу технологічну практику. Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу на основі договорів із підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом коледжу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.
Завданням виробничої технологічної практики є закріплення знань, отриманих студентами в процесі вивчення теоретичних дисциплін, та ознайомлення безпосередньо на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із робітничої професії та спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт та проектів.
Переддипломна практика здобувачів освіти коледжу є завершальним етапом практичного навчання й проводиться під час останнього семестру з метою узагальнення й вдосконалення здобутих знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та набуття готовності випускників до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.
З метою демонстрації рівня практичної підготовки студентів спеціальностей «Дизайн» та «Технології легкої промисловості», підвищення їх професійної майстерності, розкриття здібностей і творчих можливостей, у коледжі більше двадцяти років проводяться конкурс на кращу модель одягу «Срібний наперсток» серед студентів КТФК та Міжрегіональний конкурс колекцій моделей одягу «Калинове намисто», в якому беруть участь студенти навчальних закладів всієї України.
Важливою складовою практичної підготовки майбутніх спеціалістів є залучення студентів до участі в гуртках технічної творчості різного спрямування, які працюють у коледжі.